Oświadczenie o ochronie prywatności

 

1. Wstęp

Grupa Pollux, zwana dalej Pollux, przywiązuje dużą wagę do ostrożnego i bezpiecznego obchodzenia się z wrażliwymi na prywatność informacjami osób odwiedzających jej strony internetowe, kandydatów, pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też Pollux sporządził niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Pollux traktuje i zabezpiecza powierzone mu dane osobowe z najwyższą starannością. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności Pollux daje Ci wgląd w to, jak Pollux obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi w zaistniałych sytuacjach, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (AVG).

2. Kim jesteśmy

Do grupy Pollux należą:

 • Pollux Usługi kadrowe B.V
 • Pollux Oddelegowanie B.V.
 • Themis B.V.
 • Pollux Składanie & Serwis B.V.

Grupa Pollux ma siedzibę przy Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal. Pollux jest administratorem danych w rozumieniu AVG i tym samym sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych oraz określa cele i sposoby ich przetwarzania. Pollux angażuje inne firmy do wykonywania usług na jego rzecz. Ponadto, Pollux korzysta z zewnętrznych agencji rekrutacyjnych. Pollux pozostaje odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych sytuacjach. Pollux dokonuje ustaleń umownych z tymi firmami w umowie o przetwarzaniu danych osobowych, dzięki czemu Twoja prywatność pozostaje zagwarantowana.

 

3. Informacje techniczne

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, strona ta automatycznie gromadzi informacje o (urządzeniach) naszych odwiedzających. Obejmuje to, na przykład, informacje o urządzeniu użytym do odwiedzenia strony internetowej, adres IP urządzenia, adres IP dostawcy usług internetowych, system operacyjny, z którego korzystasz, datę i godzinę wizyty, adres internetowy strony internetowej, z której łączy się bezpośrednio, odwiedzone strony’i przeglądane informacje na stronie internetowej, geolokalizację, w której się znajdujesz oraz materiały, które wysyłasz do i pobierasz ze strony internetowej. Używamy tych informacji technicznych do zarządzania stroną internetową oraz do poprawy jakości i efektywności naszej strony.

 

4. Cookies

Pollux korzysta z plików cookies i web-statystyki. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy lepiej dostosować naszą stronę do preferencji użytkowników odwiedzających. Cookies to małe kawałki informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej te małe informacje są rozpoznawane, co ułatwia wizytę.

 

5. Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Mamy prawo do zatrzymania i przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach:

 

 • Jeżeli udzieliłeś Pollux pisemnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Polluxie
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich lub innych żywotnych interesów
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej Pollux
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pollux lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony Twoich danych osobowych przeważają nad tymi interesami.

 

 

6. Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu jak najlepszego świadczenia oferowanych Państwu Usług, w tym w zakresie zatrudnienia, oddelegowania, pośrednictwa, płac, zakwaterowania, transportu, płac, zarządzania personelem, rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia oraz rekrutacji i selekcji. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do SNA i organów kontrolnych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.Pollux wykorzystuje Państwa dane do celów wymienionych poniżej:

 

 • Dopasowanie podaży i popytu na rynku pracy.
 • Powiadamianie Cię o ciekawych ofertach produktów i usług firmy Pollux i osób trzecich.
 • Na potrzeby kontroli frekwencji w związku z pracą.
 • Rejestrowanie przepracowanych godzin i przetwarzanie ich w naszym systemie płac.
 • Aby móc ocenić Twoje predyspozycje i dyspozycyjność w związku z poszukiwaniem pracy stałej, tymczasowej lub zlecenia, co może obejmować wykorzystanie wyników testów.
 • Newslettery i oferty promocyjne, które mogą być dla Ciebie interesujące, tylko jeśli się na nie zapisałeś.
 • Nawiązanie i utrzymanie relacji pracowniczej lub kadrowej/pośrednictwa z Państwem oraz prowadzenie w tym celu odpowiedniej administracji.
 • Wypełnić nasze zobowiązania reintegracyjne i tym samym dostosować się do przepisów narzuconych przez rząd.
 • Pomoc w znalezieniu pracy osobom z dużym(i) oddaleniem od rynku pracy.
 • Aby móc zapisać zlecenie w umowie z klientem oraz utrzymać i wypełnić umowę z klientem.- Aby przetwarzać dane w imieniu naszych klientów w ramach badań przesiewowych przed zatrudnieniem.
 • Promowanie rozwoju osobistego i możliwości zatrudnienia, w tym szkoleń, edukacji i testów
 • Dla celów zarządczych, w tym dla informacji zarządczej, zapewnienia kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa korporacyjnego oraz przeprowadzania audytów i kontroli.
 • Cele jakościowe, takie jak certyfikacja.
 • Złóż wniosek o dopłaty, zniżki w składkach itp.
 • Jeśli nawiązaliśmy z Tobą stosunek pracowniczy lub stosunek zatrudnienia/pośrednictwa, w celu zachowania zgodności z przepisami prawa i regulacjami, w tym m.in. przepisami dotyczącymi identyfikacji, zatrudnienia, podatków i ubezpieczeń społecznych, zwalczania oszustw oraz przepisami dotyczącymi sankcji krajowych i międzynarodowych.
 • Zapewnienie zakwaterowania - w razie potrzeby.
 • Oferowanie transportu - w razie potrzeby.
 • Ochrona zdrowia publicznego ludności Holandii.

 

 

7. Jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie?

Pollux może przetwarzać poniższe dane osobowe, jeśli jesteś osobą poszukującą pracy, kandydatem, osobą oddelegowaną, pracownikiem (tymczasowym), osobą samozatrudnioną i/lub relacją biznesową Pollux. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że podane przez Ciebie dane osobowe są poprawne i aktualne.

 

Osoba poszukująca pracy lub kandydat

 • imię i nazwisko oraz adres, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe
 • Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć.- Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym.
 • Dane dotyczące szkoleń i edukacji i/lub testów, w których uczestniczyłeś lub brałeś udział sam lub za naszym pośrednictwem.
 • Dostępność i dane dotyczące urlopu.
 • Inne dane, które są lub mogą być istotne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego.- Na zasadzie dobrowolności wszelkie inne treści, za pomocą których kandydat się przedstawia (film, zdjęcie).
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie lub niezbędne do celów wynikających z przepisów prawa.

 

Oddelegowany, (tymczasowy) pracownik i osoba pracująca na własny rachunek

 • Jeśli możesz zacząć pracować/pracować/pracowałeś dla Pollux lub jego zleceniodawców, Pollux może przetwarzać poniższe dane:
 • nazwisko i adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego i/lub żyrowego oraz inne dane kontaktowe.
 • Dane dotyczące urodzenia, wiek, płeć.
 • Curriculum vitae (CV), informacje o wykształceniu, stażach i doświadczeniu zawodowym.
 • Dane dotyczące szkoleń i edukacji i/lub testów, w których uczestniczyłeś lub brałeś udział sam lub za naszym pośrednictwem.
 • Dane dotyczące dostępności i urlopu.- Obywatelstwo, BSN & ID (kopia dowodu osobistego), ewentualne pozwolenie na pracę.
 • Dane w kontekście badań przesiewowych przed zatrudnieniem.
 • Szczegóły dotyczące charakteru i treści poprzednich staży zawodowych, a także ich zakończenia.
 • Inne dane, które są lub mogą być istotne w kontekście oceny przydatności kandydata, np. referencje i certyfikaty oraz dane dotyczące doświadczenia zawodowego.
 • Inne dane związane z ewidencją kadr, płac i absencji.
 • Na zasadzie dobrowolności inne treści przedstawiające siebie (filmik, zdjęcie).
 • Dane inne niż wymienione powyżej, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie lub niezbędne do celów wynikających z przepisów prawa
 • Zapisy w kontekście prowadzenia ewidencji wycieczek.
 • Rejestracja w kontekście planowania transportu.
 • Rejestracja w celu załatwienia ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zarejestruj BRP i RNI w celu uzyskania numeru BSN.

 

8. Strony trzecie

Pollux może przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom Pollux, jego mocodawcom, podwykonawcom (np. procesorom danych) świadczącym usługi lub wykonującym zlecenia w imieniu Pollux, dostawcom, agencjom rządowym i innym podmiotom pozostającym w relacjach biznesowych. A także we wszystkich innych przypadkach, w których możemy być do tego zobowiązani, np. na podstawie nakazu sądowego lub orzeczenia sądu.

Podanie danych osobowych następuje na podstawie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub w celu wykonania umowy zgodnie z celami wymienionymi w punkcie "Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?".

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Holandii. Pollu

 

9. Twoje prawa

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu możliwość łatwego korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z przyznanych Ci i wymienionych poniżej praw, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy dostarczyliśmy Państwu nieprawidłowe dane osobowe, sprostujemy je.

 

Dostęp do danych

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem inspektora ochrony danych (FG) pani C. Verlaan i poprosić o określenie, jakie (kategorie) danych przetwarzamy od Państwa, w jakim celu, z jakiego źródła pochodzą dane i jakie okresy przechowywania są przez nas stosowane.

 

Dane dotyczące zmian

Jeśli chcesz zmienić swoje dane osobowe, musisz poprosić Pollux na piśmie poprzez adres e-mail cathalijn@pollux.nl lub listownie na adres Pollux, Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal, aby zrobił to dla Ciebie. Nasi pracownicy mają prawo poprosić Cię o podanie Twojej tożsamości.

 

Ograniczenie przetwarzania Twoich danych

Jeżeli nie zgadzasz się z treścią danych, które przechowujemy na Twój temat, możesz złożyć pisemny wniosek o czasowe ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Wówczas wstrzymamy się z rozpowszechnianiem Twoich danych do czasu, gdy w Twojej ocenie wrócą one do porządku. Wniosek o ograniczenie przetwarzania możesz złożyć w dowolnym momencie na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail cathalijn@pollux.nl lub listownie zaadresowany na adres Pollux, Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal do inspektora ochrony danych (VG) Pani C. Verlaan.Gdy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię o tym na piśmie.Prawo do przenoszenia danychMożesz zażądać danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w ustrukturyzowanej, wspólnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie za pośrednictwem inspektora ochrony danych (VG) Pani C. Verlaan.

Mają Państwo pełną swobodę w przekazywaniu tych informacji osobom trzecim.

 

Prawo do bycia zapomnianym

Jeśli nie chcesz już korzystać z naszych usług, możesz złożyć pisemny wniosek o usunięcie wszystkich swoich danych osobowych do inspektora ochrony danych (FG) pani C. Verlaan. Możesz to zrobić w każdej chwili poprzez adres e-mail cathalijn@pollux.nl lub listownie na adres Pollux B.V., Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal. Nie możemy spełnić Twojego żądania, jeśli podstawa prawna wymaga od Pollux zatrzymania Twoich danych zgodnie z okresem przedawnienia. Jak tylko upłynie ten okres, natychmiast usuniemy Twoje dane i poinformujemy Cię o tym.

Ponadto w każdej chwili możesz wycofać każdą zgodę udzieloną na przetwarzanie Twoich danych. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, na które wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

 

Procedura, czas reakcji i koszty

Postaramy się zrealizować Twoje żądania wymienione w tym punkcie tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Przed realizacją Państwa żądań jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Państwa tożsamości. Państwa żądania będą zasadniczo rozpatrywane drogą elektroniczną, chyba że nie będzie to możliwe lub zażądają Państwo inaczej.Za rozpatrzenie Państwa powyższych żądań zasadniczo nie będziemy pobierać żadnych opłat, chyba że Państwa żądania będą nadmierne, w sposób oczywisty nieuzasadnione lub jeśli zażądają Państwo dodatkowych kopii przy korzystaniu z prawa do wglądu.

 

10. Inspektor ochrony danych

Pollux wyznaczył inspektora ochrony danych, który nadzoruje stosowanie i przestrzeganie zasad prywatności w organizacji. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie pod adresem uzk@pollux.nl lub listownie na adres Pollux, Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal, do wiadomości pani C. Verlaan.

11. Bezpieczeństwo

Pollux dokłada wszelkich starań, aby optymalnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed bezprawnym wykorzystaniem. Czynimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych, organizacyjnych i technicznych. Na przykład: dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione. Jeśli i o ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub wykonują zlecenia w jej imieniu, Pollux uzgodnił z nimi, że również optymalnie zabezpieczają dane osobowe.

12. Okres przechowywania

Pollux nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania i zgodnie z prawnymi okresami przechowywania.

13. Pytania, uwagi, skargi lub (podejrzenie) naruszenia danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przez Pollux, możesz skontaktować się z nami pisemnie na adres uzk@pollux.nl lub listownie na adres Pollux B.V., Ettenseweg 6, 4706 PB w Roosendaal.Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem Twoich danych osobowych przez Pollux, możesz również złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych.

14. Zmiany

Pollux zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego oświadczenia o prywatności. Żadne z postanowień oświadczenia o prywatności nie ma na celu stworzenia jakiegokolwiek zobowiązania lub umowy pomiędzy Pollux a podmiotem danych.

15. Inne przepisy

Postanowienia niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności oraz wszelkie spory z nich wynikające podlegają prawu holenderskiemu.