Polityka antydyskryminacyjna w procesie rekrutacji

Postanowienia ogólne

Procesy działania Pollux Personeelsdiensten B.V. ukierunkowane są na to, by stworzyć równe szanse osobom szukającym pracy, niezależnie od ich wieku, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, wyznania, rasy, pochodzenia etnicznego oraz narodowości.

Podczas procesów rekrutacyjnych wszystkie osoby traktowane są w ten sam sposób, przez co możemy je ocenić wg kryteriów odpowiednich dla danego stanowiska/funkcji.

Cel

Naszym celem jest to, by zarówno nasi pracownicy jak i osoby trzecie miały jasność co do tego:

 1. Co dyrekcja Pollux Personeelsdiensten B.V. rozumie przez dyskryminowanie/ dyskryminujące zamówienia;
 2. Jakie jest stanowisko dyrekcji Pollux Personeelsdiensten B.V. w stosunku do dyskryminacji/ dyskryminujących zamówień;
 3. Czynności pracowników:
  a. Czego oczekuje się od pracowników, w jaki sposób muszą postępować podczas wykonywania czynności służbowych (związanych z funkcjonowaniem zakładu) , zwłaszcza tych związanych z rekrutacją;
  b. Gdzie pracownik może się zgłosić, jeśli chodzi o poradę lub dokonanie zgłoszenia
 4. Odpowiedzialność pracodawcy.

1. Definicja dyskryminacji

Przez dyskryminacje rozumiemy: dzielenie (pośrednio lub bezpośrednio) osób ze względu na ich wiek, pleć, stan cywilny, orientacje seksualną, przekonania polityczne, wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość.

Poprzez dyskryminacje rozumiemy również realizowanie zamówień zleceniodawców, które zakładają kategoryzowanie ludzi na podstawie kryteriów, które nie są niezębne do pełnienia danej konkretnej funkcji.

2. Stanowisko dyrekcji Pollux Personeelsdiensten B.V.
a. Dyrekcja Pollux Personeelsdiensten B.V. nie wyraża zgody na jakakolwiek formę dyskryminacji.

b. Prośby zleceniodawców by podczas procesów rekrutacyjnych zastosować dane kryteria selekcji, będą honorowane jedynie jeśli mowa jest o obiektywnym uzasadnieniu.

 • Możemy mówić o obiektywnym uzasadnieniu, jeśli selekcjonujemy na podstawie kryteriów, które:
 • maja uzasadniony/usprawiedliwiony cel. Oznacza to, że istnieje dobry – związany z funkcją – powód, aby wybrać odpowiednie kryteria podczas rekrutacji i selekcji (przykładem uzasadnionego celu jest bezpieczeństwo);
 • będą skutkowały osiągnieciem tego uzasadnionego celu; użyte środki są odpowiednie, aby osiągnąć dany cel;
 • są proporcjonalne do celu; mowa jest tu o proporcjonalności w stosunku do zamierzonego celu;
 • są niezbędne, ponieważ nie ma innych kryteriów, kategoryzowanie ludzi jest sposobem do osiągniecia zamierzonego celu, spełnione jest kryterium niezbędności.

c. Dyrekcja Pollux Personeelsdiensten B.V. nie będzie tolerowała dyskryminowania pracowników przez osoby trzecie. Przez pracowników rozumiemy tu również pracowników wykonujących prace pod nadzorem zleceniodawcy.

3. Sposób postepowania pracowników

a. Pracownicy sami są odpowiedzialni za to, by pozostawać czujnym przyjmując zamówienia od zleceniodawców, aby rozpoznać te które mają charakter dyskryminujący i odmówić ich realizacji.

b. Jeśli pracownik wątpi, czy w danym zleceniu zastosowane obiektywne kryteria rekrutacyjne, bądź tez ma wątpliwości jak powinien zrealizować zamówienie, powinien skonsultować się z jednym z członków MT.

c. Jeśli pracownik zidentyfikuje i zechce zgłosić nadużycie, bądź tez ma pytanie wymagające zachowania poufności, może udać się do członka MT. Jeśli nie prowadzi to do zadowalającego pracownika wyniku, pracownik może udać się do dyrekcji.

4. Odpowiedzialność pracodawcy

Dyrekcja Pollux Personeelsdiensten B.V. jest odpowiedzialna za:
a. Stworzenie bezpiecznej atmosfery w pracy, w której pracownicy traktują się z szacunkiem, w której jest miejsce na konstruktywne zebrania oraz w której niepożądane zachowania w jakiejkolwiek formie nie są akceptowane.

b. Znajomość i implementacje przepisów antydyskryminacyjnych. Chodzi tu miedzy innymi o dbanie o to by pracownicy: 

 • zostali poinformowani i poznali niniejsze przepisy. Jest to realizowane w następujący sposób: podpisanie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z polityka antydyskryminacyjna podczas spotkania dot. dyskryminacji
 • otrzymali odpowiednie instrukcje w jaki sposób rozpoznać dyskryminujące zamówienia; poprzez omówienie tego tematu podczas każdego zebrania roboczego na podstawie casusów wynikających z codziennej praktyki;
 •  byli przygotowanie na sytuacje, w których będą skonfrontowani z dyskryminującymi zamówieniami oraz by wiedzieli w jaki sposób mogą przeprowadzić rozmowę z takim zleceniodawcą. Cel realizowany jest poprzez organizowanie okresowych szkoleń.

 c. Ewaluację i stosowanie niniejszej polityki.

REGULACJE DOTYCZACE SKLADANIA SKARG ORAZ POLITYKI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ PODCZAS PROCESU REKRUTACJI

Firma Pollux Personeelsdiensten B.V. czuje się odpowiedzialna za politykę socjalną wewnątrz organizacji oraz pragnie tworzyć klimat sprzyjający wzajemnemu szacunkowi pracowników. W związku z tym stworzona została procedura składania skarg dotyczących incydentów dyskryminacyjnych podczas procesu rekrutacji.

Jeśli mają Państwo skargę dotyczącą dyskryminacji, mogą ją Państwo złożyć i zostanie ona rozpatrzona we właściwy sposób. Szczegółowe informacje na ten temat znajda Państwo w Regulacjach dotyczących składania skarg oraz polityki antydyskryminacyjnej podczas procesu rekrutacji.